Texty

Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – středa

pouť Ve středu poutníci naslouchali další části promluv o svaté Anežce. Přinášíme je i pro další...

3. Středa dopoledne

A:
Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Ještě jedenkrát přišla nabídka sňatku. O Anežčinu ruku požádal sám císař Fridrich II. Anežka odmítla. To byl neslýchaný čin. Co se teď stane?, ptala se celá Evropa. Nic se nestalo, protože mu Anežka řekla, že nechce jiného ženicha než Pána Krista a že vstoupí do kláštera, který založila. Anežčin vstup do kláštera se pak stal divem století. Princezna oblečená jako královská nevěsta vyšla vedena svým bratrem králem Václavem z pražského Hradu směrem k Vltavě. V polovině mostu sňala korunku a ostatní znaky své královské důstojnosti a přešla ke své nové rodině, k bratřím sv. Františka. Jimi byla přivedena do kostela sv. Haštala. Veliký zástup velmožů, sedm biskupů a mnoho prelátů, kteří se do Prahy sjeli, bylo svědkem, jak si dala ostříhat vlasy zlatější než koruna krále, odložila nádherný šat a oblékla chudé řeholní roucho. Strnuli při té podívané nejen ti, co tam byli, ale i čtenáři toho, co napsali kronikáři. Zvěst o tom se rozlétla po celé Evropě.

Otázky:
Proč myslíš, že se císař nemohl urazit?
1) byl starý a proto se nerozčiloval 2) zakázali mu to 3) věřil v Boha a uznal, že Anežka má právo zasvětit Bohu celý svůj život
Zkus najít cestu, kterou Anežka tehdy prošla. Jak se jmenoval most, přes který Anežka přešla Vltavu?
1) Juditin 2) Karlův 3) Jiráskův
Víš, jak se jmenuje obřad, který je tu popsán?
1) Kostýmování 2) Obláčka 3) Postřižiny

Sestra Anežka prošla branou kláštera a nikdy víc z něho nevyšla. Její dny byly naplněny modlitbou a prací. Byla abatyší, ale říkala si starší sestra. O všechny se starala a vše v domě řídila. Sestry vyšívaly, přepisovaly knihy a noty k písním, konaly domácí práce a tiše chodily zahradou, když někdy odpočívaly. Ale zvláště Anežka takových milých dnů mnoho nezažila. I sem do kláštera vstupoval hluk dějin.

Otázky:
Víš, proč se klášter jmenuje klášter?
1) podle latinského klaustrum = místo uzavřené 2) podle klapání mlýna, který v každém klášteře mají 3) podle kladných vlastností, které musí mít ti, kdo v něm žijí
Potkal jsi někdy řeholnici mimo klášter? Jak je to možné?
1) utekla na černo 2) šla k lékaři 3) dostala úkol mimo klášter

Mezi Anežčiny nejmilejší práce patřilo ošetřování nemocných, chudých a různě potřebných lidí ve špitálu, který spolu s klášterem vybudovala. Tam se Anežka skláněla k sirotkům, vdovám a bezdomovcům. Tam obvazovala rány nemocných, tam klečíc umývala nohy starým lidem. S úsměvem, vždy s vlídným slovem na rtech, s velikou úctou, protože pevně věřila, že slouží samotnému Kristu, jehož kříž měla ve své komůrce a v modlitbě s ním promlouvala.

Otázky:
Dovedeš si představit, jak takový tehdejší špitál vypadal?
1) nebyla tam voda 2) voda tekla sama 3) voda se musela nosit
Už ses někdy staral o nemocného člověka?
1) zatím ne 2) jen chvilku 3) už i více dní Vyzkoušej si to.


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.


C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) Poutník má převézt přes řeku vlka, kozu a hlávku zelí. Do lodičky se s ním však vejde jen jeden. Co má dělat, protože když vezme na druhou stranu vlka, koza mu zatím sežere zelí, když vezme zelí, vlk zatím sežere kozu?
Z) Které české slovo se jinak píše a jinak čte?
D) Kdy má husa nejméně peří?
M) Matka slavila teprve desáté narozeniny a její vlastní dcera se ve stejný den vdávala? Jak je to možné.


4. Středa odpoledne


A:
Život a odkaz sv. Anežky a otázky k tomu
Klid kláštera, v kterém Anežka žila, rušilo také, co se dělo za jeho branami. Tak jednou přišla zpráva, že Tataři pronikli na Moravu. Olomouc byla sevřena jejich vojskem. Obránci už spoléhali jen na zázrak. Povzbuzovali se navzájem slovy: Nebojme se, sestra Anežka se za nás modlí. A jednoho jitra ten zázrak přišel. Tataři byli pryč. Kolem města byly jen vyhaslé ohně. Tak se stala Anežka ochránkyní země v době největšího nebezpečí.

Otázky:
Víš, kdo byli Tataři?
1) chlapi s mrskačkami 2) divocí horalé z blízkosti Tater 3) muži z mongolského kmene Víš, jak se jmenoval hlavní obránce Olomouce v době tatarského ohrožení?
1) Jaroslav z Rožmberka 2) Jaroslav z Ružomberka 3) Jaroslav ze Šternberka
Víš, jaký znak měl na štítu?
1) hvězdu 2) slunce 3) ječmen
Víš, proč Tataři najednou odtáhli?
1) měli nedostatek jídla 2) nevydrželi nízké teploty 3) dozvěděli se o smrti hlavního velitele

Podruhé vypukla občanská válka. V čele jedněch stál Přemysl Otakar II., syn současného krále Václava, Anežčina bratra. Byl to tedy její synovec. Král Václav I. se musel hájit před vlastním synem. Víc než dva roky trvaly boje a české království zesláblo jako nemocný člověk, který nemá co jíst. Anežka pozvala k sobě do kláštera svého bratra i synovce a dojednala jejich smíření. Válka skončila. Anežka se stala ochránkyní míru.

Otázky:
Víš, kdy tato válka mezi králem a jeho synem vypukla?
1) 1248 2) 1258 3) 1268
Proč myslíš, že je občanská válka tak hrozná?
1) je po celé zemi 2) bojují všichni proti všem 3) nikdo není ušetřen -- POZOR: všechny možnosti jsou zde pravdivé


B:
Modleme se:
Svatá Anežko, snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochotná pomocnice všech potřebných, oroduj za nás.
Svatá Anežko, ochránkyně České země, oroduj za nás.
Pána prosme:
Abychom na přímluvu svaté Anežky z lásky ke Kristu sloužili svým potřebným bližním, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky vždy pamatovali na nebeskou vlast, prosíme tě, vyslyš nás.
Otče náš ….. zbav nás od Zlého. Amen
Zdrávas, Maria ……
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

C:
Čtyři otázky: bystrost, zeměpis, domácnost a matematika
B) Do vesnice přijel lyžař a říkal, že na svahu přímo nad ním prasklo lano velmi vysokého napětí a že se mu nic nestalo. Ostatní mu nevěřili. Měl však pravdu! Jak je to možné?
Z) Jak se dostat na druhou stranu řeky a nepoužít ani most ani lávku ani řeku nepřebrodit ani nepřeplavat?
D) Hlemýžď leze ve dne na sloup. Každý den vyleze 3 metry. V noci však vždy sleze o metr dolů. Za kolik dní je na vrchu desetimetrového sloupu.
M) Kolik kilo váží cihla, když jedna váží kilo a půl cihly?


pouťpouť


Sdílet

Co si myslíš o adoptování mrtvé farnosti Jeníkov?

Nic o tom nevím a ani mě to nezajímá (Počet hlasů: 1785)
(19.53 %)

Nemohu se vyjádřit - potřeboval bych se s touto problematikou více seznámit (Počet hlasů: 1481)
(16.20 %)

Zdá se mi to zoufalý nesmysl - nic z toho nebude - takovéto věci by se měly zakázat (Počet hlasů: 1426)
(15.60 %)

Jeví se mi to jako nadějný nápad (Počet hlasů: 1522)
(16.65 %)

Jsem touto myšlenkou nadšen (Počet hlasů: 1430)
(15.64 %)

Je to výzva k následování (Počet hlasů: 1497)
(16.38 %)Celkem hlasovalo: 9141
Související články:
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2023)
Promluvy XXIII. pěší pouť na Velehrad - úvod (21.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Šest základních pravd - celé (18.08.2023)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - Desatero (27.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - pátek - 7. 8. a 10. přikázání Desatera (26.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek - 5., 6. a 9. přikázání Desatera (25.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - středa - 3. a 4. přikázání Desatera (24.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úterý - 1. a 2. přikázání Desatera (23.08.2022)
Promluvy XXII. pěší pouť na Velehrad - úvod (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (21.08.2021)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - středa (19.08.2021)
Promluvy pro XXI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2021 - úterý (18.08.2021)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – pátek (21.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (20.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – středa (19.08.2020)
Promluvy při XX. pěší pouti na Velehrad – úterý (18.08.2020)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad (31.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – pátek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – čtvrtek (23.08.2019)
Promluvy při XIX. pěší pouti na Velehrad – úterý (20.08.2019)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - celé ke stažení (25.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - pátek dopoledne i odpoledne: Mons. ThDr. Josef SCHINZEL (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek dopoledne: sv. Terezie od Dítěte Ježíše (24.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - čtvrtek odpoledne: sv. Tereza z Kalkaty (23.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa odpoledne: sv. Jan Nepomucký (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - středa dopoledne: sv. Antonín Paduánský (22.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý odpoledne: sv. Mikuláš (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úterý dopoledne: sv. Jakub, syn Zebedeův (21.08.2018)
Promluvy při XVIII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2018 - úvodní slovo (20.08.2018)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad (03.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluvy (05.09.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
PROMLUVY NA XIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD L.P. 2013 V ROCE VÍRY - 12 ČLÁNKŮ VÍRY (02.09.2013)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 (24.08.2012)
Promluvy na XI. pěší pouť na Velehrad L.P. 2011 (07.10.2011)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - závěr (21.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 7., 10. a 8. přikázání (20.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 5., 6. a 9. přikázání (19.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 3. a 4. přikázání (18.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - 1. a 2. přikázání (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad - Desatero - úvodní promluva (17.08.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - Sedm svátostí (20.02.2010)
Promluvy z VIII. pěší pouti na Velehrad - Modlitba Páně (19.02.2010)
Promluvy ze VII. pěší pouti na Velehrad - Sedm darů Ducha svatého (18.02.2010)
Promluvy ze VI. pěší pouti na Velehrad - Smrt, soud, nebe, peklo (17.02.2010)
Promluvy z V. pěší pouti na Velehrad - Eucharistie (16.02.2010)
Promluvy ze IV. pěší pouti na Velehrad - Šest základních pravd (15.02.2010)
Promluvy z III. pěší pouti na Velehrad - Ctnosti (14.02.2010)
Promluvy z II. pěší pouti na Velehrad - Mše svatá (13.02.2010)
Promluvy při I. pěší pouti na Velehrad - Sedm hlavních hříchů (12.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 21. 08. 2019 | 4732 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nejnovější videa, filmy či audia (v mp3) pro vás:
Rychlé hledání:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 57336
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Tento web je provozován společenstvím FATYM. Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.


Tento web je hostován na serverech A.M.I.M.S. (provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.