Liturgický rok

Slavnost Seslání Ducha svatého

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Slavnost Seslání Ducha svatého

První čtení: Skutky apoštolů 2,1-11

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

Druhé čtení: 1. list Korinťanům 12,3b-7.12-13

Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Evangelium: Jan 15,26-27; 16,12-15

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Seslání Ducha svatého


ZAMYŠLENÍ:

Snad každý člověk pocítí někdy takovou únavu, že už nechce nic slyšet ani vnímat, každá další informace je mu na obtíž. Z toho se ovšem člověk vyspí a druhý den může zas dobře pokračovat. Horší je, když někoho přepadne jakási životní únava, ve které se postupně nebo najednou uzavírá všemu novému, nechce už nic nového v životě přijímat, nechce v ničem jít dál, vše je mu na obtíž. Když toto postihne člověka na sklonku života, není to celkem nic divného. Patří to často k odchodu ze života. Pokud se to ale dostaví dřív, je to zlé. Člověk jakoby umírá zaživa. A pokud by se to stalo křesťanovi, je to obzvlášť zlé. Protože křesťanská víra je vztah - vztah mezi živým Bohem a křesťanem, životní praxe, která na tomto vztahu stojí. A pokud jedna strana - tedy člověk - tento vztah nechce rozvíjet, pokud už nic dalšího nechce, pokud chce vystačit jen s tím, co bylo v minulosti, pak vztah mezi člověkem a Bohem stagnuje a umírá - přestává být živý. Ale toto Bůh zřejmě nechce. Naopak v evangeliu jsme slyšeli nadějeplná slova: "Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší." Tato Ježíšova slova jsou naplněna. Duch pravdy, Duch svatý přišel, přišel po Ježíšově smrti a vzkříšení. A neodešel, působí ve své církvi stále dál a znovu uvádí křesťany do celé pravdy. Kdy s tím bude hotov? Pokud bude tento svět, tak jistě nikdy. Silou tohoto Ducha sice Církev pochopila zásadní pravdu Kristova života, v Novém zákoně ji zapsala a předává dál. Jenže tato pravda převyšuje vše, co se dá zachytit a napsat. A tuto pravdu musí v každé generaci člověk znova poznávat a vnikat do ní. Je to tedy práce na celý život a na celé lidské dějiny. Protože Ježíšova pravda není jen soupisem informací. Kdyby člověk znal perfektně celý katechismus nebo kdyby znal zpaměti celé Písmo, není ještě "vlastníkem" plné pravdy. Plnou pravdou je totiž především ten, kdo je sám cestou, pravdou a životem - Ježíš sám. Vnikání do tajemství jeho života, sjednocování našich životů s ním, účast na jeho údělu a osudu, tedy na kříži a moci Boží, je vnikáním do plnosti celé pravdy. A tak tedy máme naději na celý život. Stále máme kam růst a co poznávat. Ani ve stáří a v nemoci není člověk vyloučen, dokonce - má-li za sebou pravdivý a poctivý život - může teprve tehdy lépe Kristu rozumět, mnohé pravdy Ježíšova života se stávají teprve lety pochopitelné a blízké.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO


Duch nás obohacuje přímo tím, co přichází od Otce skrze Syna, nedává nám tedy žádné nedůležité věci. A proto nás také uschopňuje k tomu, abychom mohli s ním vydávat svědectví o Kristu, tedy o spáse, o naději, o Boží lásce. Nezkamení-li tedy člověk, neuzavře- li se tomu poznání, daru, Duchu, který stále přichází, nevyhasne ani jeho schopnost svědčit. Nebude pro ostatní lidi z Božího hlediska zbytečný a neužitečný. Jestliže toto člověk chápe, může být ozářeno jeho stáří nebo doba jeho nemoci a zdánlivé nečinnosti pravým světlem.

Shrnuto: Bůh je nesmírně bohatý. A nedává nám jenom nějaké věci z tohoto bohatství, ale dává nám přímo jeho jádro - sebe. Kdo se takovému obdarování neuzavírá, je bohatý. A to jak pro svůj vlastní život, tak pro druhé. Kdo je takto bohatý, rozdává, a tedy žije, neživoří, není mrtev zaživa.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO


PROSBY:

Bože, ty chceš všechny, kdo nesou jméno Kristovo, shromáždit jedním křtem v Duchu svatém, učiň, ať jsou křesťané jedno srdce a jedna duše.

SEŠLI SVÉ CÍRKVI SVATÉHO DUCHA.

Ty chceš naplnit Duchem celý svět, pomoz všem lidem, aby budovali svět pokojně a spravedlivě.

SEŠLI SVÉ CÍRKVI SVATÉHO DUCHA.

Bože, Otče všech, ty chceš své rozptýlené syny sjednotit ve vyznávání jedné víry, osvěť celý svět milostí svatého Ducha.

SEŠLI SVÉ CÍRKVI SVATÉHO DUCHA.

Ty skrze Ducha obnovuješ všechno; prosíme tě: uzdrav nemocné, potěš zarmoucené a všem uděl spásu.

SEŠLI SVÉ CÍRKVI SVATÉHO DUCHA.

Skrze Ducha jsi vzkřísil svého Syna z mrtvých, dej našim smrtelným tělům život, který nekončí.

SEŠLI SVÉ CÍRKVI SVATÉHO DUCHA.

Seslání Ducha svatéhoSdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 05. 2018 | 509 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE