Liturgický rok

30. neděle v mezidobí

„Jdi, tvá víra tě zachránila!“ „Jdi, tvá víra tě zachránila!“
30. neděle v mezidobí

První čtení: Jeremiáš 31,7-9

Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem.“

Druhé čtení: lis Židům 5,1-6

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném místě: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.“

Evangelium: Marek 10,46-52

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

 „Jdi, tvá víra tě zachránila!“


PROSBY:

Ježíši, slunce spravedlnosti, na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení, aby se všichni stále těšili z tvého světla, kterého neubývá.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Opatruj novou úmluvu, kterou jsi zpečetil svou božskou krví, a posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Pane, pamatuj na své shromáždění, na svůj lid, v němž přebýváš.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí, aby ve zdraví a radosti došli k vytouženému cíli.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Pane, přijmi duše zemřelých, uděl jim odpuštění a věčnou slávu.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

„Jdi, tvá víra tě zachránila!“


ZAMYŠLENÍ:

Může se nám stát, a je to dost nevhodné, že příběhy evangelií o uzdravení budeme brát jako "historku z lékařského prostředí". Jako vyprávění o tom, jak to s nějakým nemocným nebo spíš s nějakou nemocí dobře dopadlo. Rádi přitom uznáme, že lidé v té době neměli mnoho možností, jak nabýt zdraví, lékařská věda se v Izraeli nekonala a tak jejich jedinou šancí bylo být uzdraven Ježíšem. Pokud ovšem smýšlíme jenom takto, může se nám stát, že v úvaze budeme pokračovat a řekneme si: dnes máme lékařskou vědu, ta mnohdy člověka uzdraví - a tak tedy vyprávění o Ježíšových uzdraveních patří už jen dávné minulosti. Co Ježíš tenkrát říkal a dělal, nemá mnoho společného s tím, co my žijeme dnes. Nicméně je možné ještě jiné dost nešťastné uvažování: stane se, že nás lékařská věda zklame, narazíme na hranice jejich možností nebo prostě na špatné ošetřování, a hledáme v rozčarování uzdravení "přímo" a to nějakým způsobem skrze náboženství, v pozici zhrzených obdivovatelů lidského pokroku. A ve všech těchto případech může jít o stále stejné nedorozumění: může totiž jít vlastně jen o medicínskou rovinu, o nabytí zdraví - ne o Ježíše ani o cestu za ním.

Jak to tedy je? Evangelia nás nenechávají na pochybách o tom, že se Ježíš nepohyboval v nějaké vysoké rovině, povznesené nad všechna lidská trápení. Naopak, jasně vidíme, že Ježíše se utrpení lidí dotýkalo, že se trpících ujímal, že je nechtěl nechávat v nemocech, bezmocnosti a trápení. Ale nikdy nešlo jen o trápení, jen o nemoc, jen o utrpení, protože Ježíš vidí člověka i jeho možnosti v úplnosti. Tedy: Ježíši nikdy nejde jen o to, aby se člověk uzdravil a potom si zas dělal, co ho napadne, případně se zas stejně bezbranný vrhal do dalších malérů. Ježíši jde o záchranu celého člověka, o záchranu navěky. Nebo jinak: Ježíš nechce jen získat pro nějakého člověka zdraví, on chce lidi získat celé - pro Boha, získat je pro věčnost. A proto je tak důležité, že slepý žebrák vidí v Ježíši Syna Davidova, tedy Mesiáše a proto je důležité, že poté, co je uzdraven, jde za Ježíšem.

Podíváme-li se na rozvoj techniky a vědy, může nás jistě potěšit, že si člověk s řadou nemocí (i když ne se všemi) dnes ví rady, že lidé už zpravidla neumírají na zánět slepého střeva jako na počátku století, že neumírají houfně na mor či neštovice. Ale je třeba vidět, že celý ten rozvoj vědění a možností člověka řeší jen část a to tu menší část lidského údělu. Neřeší nejzákladnější zakotvení člověka na zemi, nepřináší odpuštění hříchů a neotevírá nebe. Věda, lidská dovednost, lidský pokrok jsou důležité - ale nejsou vším. A tak i dnes evangelium člověku klade před oči důležitou otázku: komu svěříš svůj život? Kdo tě může zachránit navěky a kdo tě může zachránit od hříchů? Rozpoznáváš v Ježíši tohoto zachránce? A jestli ano - jsi ochoten ho následovat?

„Jdi, tvá víra tě zachránila!“Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 28. 10. 2018 | 314 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE