Liturgický rok

27. neděle v mezidobí

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.

27. neděle v mezidobí

První čtení: Izaiáš 5,1-7

Zazpívám píseň svému miláčkovi, píseň svého přítele o jeho vinici. Vinici měl můj přítel na úrodném svahu. Oplotil ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž, i lis v ní vyhloubil: čekal, že ponese hrozny, ona však plodila pláňata. Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma a judští mužové, suďte mezi mnou a mou vinicí! Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody? Teď vám ukážu, co udělám své vinici: odstraním její plot, že ji spasou, rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána, vzroste v trní a hloží. Mrakům dám příkaz, aby ji nezkropily deštěm. Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovci – jeho milou sazenicí. Čekal spravedlnost, a hle – nepravost, čekal právo, a hle – bezpráví!

Druhé čtení: list Filipanům 4,6-9

Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

Evangelium: Matouš 21,33-43

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivu-hodné‘? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

O nic nemějte starost!


PROSBY:

Králi a Vykupiteli náš, vyslyš svou Církev, která tě chválí na počátku tohoto dne, a nauč nás, ať bez přestání oslavujeme tvou velebnost.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Tys naše naděje a síla, v tebe důvěřujeme, ať nikdy nedoufáme nadarmo.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Pohleď na naši slabost a pospěš nám na pomoc, neboť nic nemůžeme dělat bez tebe.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

Pamatuj na chudé a opuštěné, aby jim nový den nebyl břemenem, ale útěchou a radostí.

PANE, PAMATUJ NA SVŮJ LID.

ZAMYŠLENÍ:

Není tak těžké rozpoznat v podobenství, které jsme slyšeli, jednotlivé osoby. Hospodářem je Bůh, vinaři jsou vůdci vyvoleného národa, poslové jsou proroci a Bohem potvrzení učitelé v Izraeli, synem je Ježíš. Podobenství mluví o minulosti i budoucnosti, vzhledem k Ježíšovu životu. Je výstrahou pro část Ježíšových posluchačů. A je také nadějí pro všechny, kdo spásu skrze vyvolený národ očekávají a mohli být zklamáni, když vůdci národa Ježíše jakožto Mesiáše nepřijímali, jak je to na mnoha místech dosvědčeno v evangeliu. To všechno bylo ovšem tehdy, dávno. Ale jak je to teď? Proč si křesťané dodnes toto podobenství vyprávějí? Co jim má říci dnes? Jistě je nemá jen informovat o špatnosti těch, kteří žili kdysi dávno.

Vyjděme od konce. Od zaslíbení, že království bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Jak to chápeme po dvou tisíciletích? - Je dáno církvi. Ona má nést skutečnost Božího království do světa, ač sama Božím královstvím není. Jde tedy o nás. A tady se člověk musí ptát, jestli Ježíšovu kriteriu odpovídáme, nebo jestli se nestáváme zbytečnými podobně jako mnozí z vyvoleného národa v Ježíšově okolí. Jsme totiž, jakožto část církve, částí vinice, kterou její majitel, Bůh, vysázel. Církev je opravdu Boží dílo, protože církev roste z křesťanů, tedy z těch, které Bůh zbavil hříchu, přijal za vlastní a obdaroval svým Duchem. To všechno jsou samozřejmé a známé věci. Nicméně někdy se přece jen zdá, že řada křesťanů to vidí naopak. Staví se tak, jako kdyby Pán Bůh a celá církev měli být rádi, že oni ještě křesťany zůstávají. Že by měli být odměněni za to, že křesťany jsou. Jenže tak to opravdu není. Být křesťanem znamená být Bohem obdarován. Královsky a nezaslouženě. Znamená to být vsazen, vštípen do Boží vinice. Tedy do té nejlepší a nejušlechtilejší vinice. Kdo jiný má právo chtít si "odebrat" úrodu, než ten, kdo vinici vysázel a pečuje o ni? Kdo jiný, než Bůh? Komu jinému jsme jakožto křesťané dlužni? Nejde teď o to, abychom my sami měřili a posuzovali, zda jsme přinesli dostatečnou úrodu. Jde o to, abychom pochopili, komu jsme zavázáni. Abychom se trapně my sami nechovali jako majitelé, kterým je dlužen sám Pán vinice.

Už od počátku je člověk pokoušen jedním základním pokušením: v prvé knize Mojžíšově říká had lákavou nabídku: "Budete jako Bůh". Toto přehození rolí je velmi nebezpečné. Přihodilo se i nejednomu zbožnému farizeji nebo zákoníku, které Ježíš kritizuje. Měli bychom se mu jistě vyhnout.

O nic nemějte starost!Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 10. 2017 | 580 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE