Liturgický rok

22. neděle v mezidobí

Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky. Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.22. neděle v mezidobí

První čtení: Jeremiáš 20,7-9

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

Druhé čtení: list Římanům 12,1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Evangelium: Matouš 16,21-27

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky.


ZAMYŠLENÍ:

Křesťanství je hezká záležitost. Kostely bývají krásné, stará církevní hudba povznášející, křesťané jsou mnohdy lidmi s ušlechtilými zájmy... Ale kříž? Může se kříž někomu líbit? Může být normální člověk nadšen pro utrpení? Odpověď "ne" je rozhodně poctivá. A přece Ježíš, který má na mysli bezesporu věci Boží, mluví o kříži, utrpení a ztrátách. Znamená to snad, že Bůh dává přednost utrpení před štěstím, smrti před životem? Znamená to, že se Bohu líbí, když se lidem vede zle? Bohužel, řada lidí si to myslí. Ale Bohu díky, evangelium toto netvrdí. Evangelium přece ukazuje Ježíše, Mesiáše, Syna Božího jako toho, kdo utrpení snímá, kdo osvobozuje, uzdravuje a dělá lidi šťastnými. Jak je to tedy s křížem a štěstím? Slovy to lze vyjádřit dost jednoduše. Ježíš ukazuje kříž jako cestu ke štěstí a sám touto cestou jde. A ještě něco navíc: Ježíš ukazuje kříž jako cestu nejenom ke konečnému štěstí vlastnímu, ale i ke štěstí druhých. V tom případě je snad pochopitelné, že ten, kdo Ježíši uvěří, je vyzván, aby šel za ním a s ním. Ne proto, aby definitivně skončil smrtí na kříži, ale aby přesto, že jde cestou ztrát, utrpení a smrti, došel k cíli. A cílem je Bůh, plnost života, plnost lásky, plnost štěstí. Z tohoto pohledu je křesťansky orientovaná životní cesta nikoliv cestou nejlehčí, ale cestou, která vede k cíli, totiž k vyústění života v Bohu.

My se ovšem sami dostáváme s tímto vším tvrzením do nepříjemné situace, do podobné situace v jaké se ocitl Petr a jeho současníci. Tak, jako si Petrovi současníci nedovedli představit trpícího Mesiáše, tak si mnozí naši současníci nedovedou představit štěstí v životě, v němž je (také) přítomno utrpení. Ale tak, jako byli posléze Ježíšovi současníci konfrontováni s Ježíšovou smrtí, tak jsou naši současníci konfrontováni se ztrátami ve svých životech i se ztrátami svých bližních. Dnes jako tehdy je základní otázkou, koho si člověk vyvolí jako cestu, jako zachránce v celé této situaci. Pokrok jakožto "univerzální Mesiáš" zklamal. Každý soudný člověk dnes ví, že sice existuje pokrok v technické oblasti lidské tvorby, ale že tím není zdaleka odstraněno utrpení, že je touto cestou do jisté míry neodstranitelné. Nejenže se objevují nové nemoci a nové tělesné i duševní poruchy, ale utrpení, způsobované lidským sobectvím,lidskými vinami, pokrokem techniky, nemizí a nikdy v dějinách světa odstraněno nebude. Zbude tedy napořád otázka, jak žít s utrpením, jak žít navzdory utrpení dobře, jak najít smysl toho, co jsme v životě nechtěli, co nás poškodilo. Zvěst o Mesiáši není a nebude zbytečná.

Není ovšem pravda, že by křesťanství přinášelo jen útěchu pro chvíle utrpení. Je ale pravdou, že utrpení a ztráty se vposledku nevyhnou žádnému lidskému životu a křesťanství, na rozdíl od jiných ideových směrů, zde přináší naději a ukazuje smysl. Křesťanská řeč o kříži tedy není výrazem pesimismu zklamaných a nemohoucích lidí, ale je základem optimismu střízlivých a pravdivých realistů. Kdo má panickou hrůzu z jakýchkoliv ztrát ve svém životě, ten si už tím samým život kazí. Kdo se domnívá, že se chytře všem utrpením a ztrátám vyhne, bude dříve nebo později usvědčen životem samým ze svého omylu. Svatý Pavel říká: "Naděje však nezklame, protože Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Řím 5,5). Zdroj této naděje, do nás vlité, je bezpečný a můžeme z něho žít.

Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky.


PROSBY:

Kriste, náš Pane, světlo vycházející z výsosti, prvotino budoucího vzkříšení, dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.

KRISTE, KRÁLI SLÁVY, BUĎ NAŠÍM SVĚTLEM A RADOSTÍ.

Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechno stvoření, abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.

KRISTE, KRÁLI SLÁVY, BUĎ NAŠÍM SVĚTLEM A RADOSTÍ.

Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem, ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.

KRISTE, KRÁLI SLÁVY, BUĎ NAŠÍM SVĚTLEM A RADOSTÍ.

Tys byl při křtu v Jordánu pomazán svatým Duchem, dej, ať milost Ducha svatého vede po celý den také nás.

KRISTE, KRÁLI SLÁVY, BUĎ NAŠÍM SVĚTLEM A RADOSTÍ.


Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 09. 2017 | 721 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE