Liturgický rok

Svátek Křtu Páně

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Svátek Křtu Páně

První čtení: Izaiáš 42,1-4.6-7

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


Druhé čtení: Skutky 10,34-38

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“

Evangelium: Matouš 3,13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


PROSBY:

Kriste, Boží služebníku, Otec o tobě vydal svědectví a nalezl v tobě zalíbení, sešli nám svého Ducha.

PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, Boží vyvolený, tys nedolomil nalomenou třtinu a neuhasil doutnající knot, smiluj se nade všemi, kdo se snaží poctivě tě hledat.

PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, Boží Synu, Otec tě povolal za světlo národů, buď světlem těch, kdo budou obmyti křestní vodou.

PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, Spasiteli lidí, Otec tě pomazal Duchem svatým k službě spásy, doveď všechny k tomu, aby tě poznali a uvěřili, a tak měli věčný život.

PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

Kriste, naše naděje, ty nás nenecháváš v temnotách, ale přivádíš nás ke světlu spásy, přijmi naše zemřelé bratry a sestry do svého království.

PANE, SEŠLI NÁM SVÉHO DUCHA.

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánzského

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 26, 350-351. 354. 358-359)

Kristův křest

Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.
Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro nás Jordán: a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.
Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe, říká lampa Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně, tomu, jenž byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí předchůdce tomu, který se zjevil a který se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se mu dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.
Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět a hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým mečem ráj.

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození od potopy.
Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek. Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen.

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“


ZAMYŠLENÍ:

Do společenství národa a víry byl mužský potomek v Izraeli přijímán obřízkou podobně, jako je dnes křtem člověk přijímán do společenství církve. A toto znamení nosil jako znamení smlouvy s Hospodinem po celý život na svém těle. Ježíšův křest v Jordánu byl ovšem něco zcela jiného. To bylo slavnostní uvedení v úřad, nastolení Božího služebníka do veřejné služby. Začalo to pro nás dost nepochopitelně - Ježíš se zařadil do zástupu hříšníků, kteří přicházeli k Janu Křtiteli, vyznávali své hříchy a dávali se na znamení pokání ponořovat (pokřtít) do vod Jordánu. Ježíš, ač je bez hříchu, začíná svou veřejnou činnost tím, že se mezi hříšníky staví. A potom následují podivuhodné věci, které evangelista označuje slovy: otevřené, doslova protržené, nebe, Duch snášející se jako holubice, hlas o milovaném Synu. Slavnostnější intronizaci si nelze představit, zvlášť když čteme tyto řádky očima židovských současníků. Protržené nebe, to byl sen proroků, je to okamžik, kdy se otvírá proud Božího daru lidem, zemi, celému stvoření. Ten, kdo je pomazaný Duchem, má nejvyšší poslání a pověření, jedná v samotné síle Boží, je to Mesiáš, jedinečný pomazaný Páně. Je to milovaný Syn, ztělesnění věrnosti a bohumilosti v celém Izraeli.

Po takovémto úvodu bychom asi čekali po lidsku vítězné tažení do Jeruzaléma a jistě pak i do Říma, nastolení na císařský stolec nebo umístění zaživa ve skvělém chrámu, kam by se chodili všichni kořit. Místo toho všeho čteme dál v evangeliu, že Ježíš byl Duchem veden na poušť, tam pokoušen od ďábla. A potom začal svou cestu po Palestině, cestu kázání a uzdravování, ale také cestu nepochopení, odmítání a nakonec odsouzení a smrti. A přece to byla cesta vítězná, na níž Ježíš dokonale naplnil úkol Božího služebníka, předpovídaného Izaiášem, a na níž úspěšně bojoval se zlem v lidech tím, že je uzdravoval. Nakonec pak na té cestě vybojoval ve svém umučení a smrti konečně platné vítězství nad hříchem a smrtí.

Nám tohle všechno ovšem není řečeno jen proto, abychom Ježíše uznávali a obdivovali ho, i když tím se začít musí. Jsme povoláni k jeho následování. Nebe je stále otevřené, je stále čas milosti. I my jsme synové, i když ne od počátku jako Ježíš. Ale na křtu jsme za syny přijati byli. A i nám byl dán Duch ve křtu a jeho dary byly zpečetěny v biřmování. A konečně máme pokračovat v uskutečňování Ježíšovy práce pro lidi, totiž pro jejich spásu ("jděte do celého světa, učte všechny národy..."). Nemůžeme se tedy na nastoleného Mesiáše jen s obdivem dívat, jsme vyzváni k tomu, abychom se vydávali za ním na cestu. A následování není úkolem ani především pro kostel, ani pro sváteční chvíle, ale pro všední dny a běžné životní situace. Tam můžeme žít z otevřeného nebe, tam máme úkol, podobně jako Ježíš, utkávat se se zlem a vítězit nad ním zbraněmi Ducha, ne lidskou silou nebo lstí. A tam konečně můžeme stále žít tu skvělou skutečnost, že jsme přijati za syny, že nepatříme sami sobě, ale že patříme tomu Kristu, kterého Bůh poslal ke spáse všech.


Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 01. 2018 | 658 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE