Liturgický rok

4. neděle v mezidobí

Žijte jako děti světla. Ale největší z nich je láska.4. neděle v mezidobí

První čtení: Jeremiáš 1,4-5.17-19

Za krále Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, železný sloup a bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tě vysvobodil.“

Druhé čtení: 1. list Korinťanům 12,31 – 13,13

Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.

Evangelium: Lukáš 4,21-30

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Žijte jako děti světla.


PROSBY:

Pane Ježíši Kriste, tys přišel zachránit hříšníky, chraň nás, abychom nepodléhali pokušení.

PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI.

Věříme, že přijdeš ve slávě soudit živé i mrtvé, ukaž na nás svou moc, přinášející spásu.

PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI.

Dej nám sílu, ať statečně plníme příkazy tvého Zákona a můžeme s láskou očekávat tvůj příchod.

PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI.

ZAMYŠLENÍ:

Kdo z nás chce být v životě neúspěšný? Snad záměrně tohle nechce nikdo, bylo by to podivné. Ale kdo je ochoten být neúspěšný? To je už poněkud jiná otázka. Jsem ochoten přijmout za určitých okolností i neúspěch, nebo se domnívám, že jako křesťan (a právě jako křesťan) musím být úspěšný? Úspěšný, abych pro církev něco dělal, abych udělal na lidi dobrý dojem, a konec konců i proto, abych nebyl v životě ošizen? Ale je toto všechno v duchu Kristovu?

Dnešní evangelium je svědectvím o Kristově neúspěchu, a to dokonce "na domácí půdě". A všimněme si, že se Ježíš nijak nesnaží tento neúspěch zakrýt. Přijímá ho jako nevyhnutelný důsledek setkání svého poslání s neochotou k víře svých posluchačů. Přesněji řečeno s neochotou překročit horizont vlastních názorů a náhledů, protože Ježíšovi posluchači v Nazaretě zdaleka nebyli lidmi, kteří by v Boha nevěřili. Ale přijmout tak nečekanou skutečnost, že by tento známý chlapec z Nazareta mohl být Mesiášem, to nešlo, to nechtěli. Proto jejich hněv a odpor. Jenže tento odpor a z něho plynoucí Ježíšův neúspěch vyplývá přímo z jeho poslání. Prorok v biblickém smyslu není v prvé řadě věštec. Je to nositel Božího poslání - jako Jeremiáš (viz 1. čtení). Je to člověk, který neříká to, co posluchači chtějí slyšet, ani ne ze zásady pravý opak chtěného (není provokatérem), ale říká a dělá to, co mu svěřil a uložil Bůh. A tak zcela nutně narazí, je i odmítnut, případně zničen. Je třeba ale jasně nahlédnout, že tím není jeho poslání ani zničeno, ani podstatně ohroženo, naopak: i v tom se poslání realizuje. Protože prorok, který unese na své osobě střetnutí toho, co je Boží, s tím, co je jen z tohoto světa, dokazuje, že něco není v pořádku, ukazuje oč a jak se liší to, co je Boží, od toho, co je ze světa, co se případně za Boží věc jen vydává. Zároveň si však prorok může být jist Boží ochranou. Ta se ale nepodobá kouzelné nezranitelnosti pohádkových hrdinů: prorok je chráněn pokud nenaplní svůj pozemský úkol. Když chtěli Ježíše kamenovat, prošel jejich středem ("ještě nepřišla jeho hodina"), ale v Jeruzalémě ho Otec vydává do rukou hříšníků a Ježíš umírá na kříži.

Je-li církev tajemným tělem Kristovým, je-li společenstvím následovníků Pána, potom je zřejmé, že i ona tento prorocký rys ponese, že prorocké poslání je od ní neodlučitelné. A říkám-li církev, potom tím myslím konkrétní lidská společenství, v nichž žijeme jako údy, myslím tím konkrétní křesťany, každého z nás. Tato církev tedy bude i neúspěšná, dokonce u mnoha lidí musí být neúspěšná, jinak je třeba se obávat, že ztratila svoji podstatu, přestala být sama sebou. Církev pronásledovaná je mnohem jistěji církví, než církev, kterou by všichni chválili, která by nikomu nevadila. To by zřejmě byla církev zcela vyprázdněná od prorockého ducha. Církev se totiž musí nechat inspirovat a vést Duchem Božím, a to je jiný duch, než ten, kterým se řídí smýšlení tohoto světa. Její prorocké poslání spočívá v tom, že bude stále říkat, co je Boží, že bude opatrovat (a nefalšovat) Boží slovo, že je nebude přemalovávat na slovo lidsky stravitelné, úspěšné. Tím ovšem není míněna tvrdošíjná strnulost tzv. "přísně katolických rodin", která zamilovaná sama do sebe je hluchá ke světu i k Bohu a jen tvrdošíjně setrvává na zděděném. Tím je míněna ochota vyrůstat do podoby Ježíše Krista a tuto podobu nést, realizovat v tomto světě, ať už je chválena nebo je na ni pliváno.

Například Matka Tereza v Kalkatě nebo komunita v Taizé - to je realizace prorockého poslání. Ti lidé neříkají vlastně nic nového, ale mají odvahu uskutečňovat to, co se uskutečňovat má, a to i v nepříznivém prostředí: péči o chudé uprostřed lhostejnosti, chudobu uprostřed snahy o bohatství, smíření uprostřed rozdělení. Všimněme si, že činnost takových lidí není v prvé řadě proti něčemu, ale že je zaměřena pro něco, a že toto "něco" nechce v prvé řadě od druhých, nýbrž ti, kdo to požadují, to v prvé řadě uskutečňují.

Žijte jako děti světla.Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 02. 2019 | 304 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE